PTY: valmistelun avoimuus kuuluu demokratiaan

11. maaliskuuta, 2021

Valmistelun avoimuus on keskeinen osa demokraattisen yhteiskunnan päätöksentekoa. Päätoimittajat edellyttävät valtioneuvostolta julkisuusperiaatteen noudattamista myös poikkeusoloissa.

Päätoimittajien yhdistys on huolissaan maan hallituksen päätösten valmistelun läpinäkyvyydestä ja julkisuusperiaatteen toteutumisesta poikkeusolojen aikana. Esimerkiksi liikkumisrajoitusten valmistelun konkreettiset yksityiskohdat on pidetty täysin poissa julkisuudesta huolimatta siitä, että valtioneuvoston kanslia on mediatietojen mukaan pyytänyt muilta ministeriöiltä lausuntoja kaavailtuihin rajoituksiin jo helmikuussa.

Kansalaisten arkeen merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä on välttämätöntä käydä yhteiskunnallista keskustelua jo valmistelun aikana. Julkisuuslain mukaan myös poikkeusolojen varautumiseen liittyvät tiedot ovat normaaliin tapaan julkisia, jollei tiedon antamisesta ole vahinkoa varautumiselle. On vaikea nähdä, mitä vahinkoa julkisuudesta voisi olla liikkumisrajoitusten toteuttamiselle.

Tilanne muistuttaa viime keväästä, jolloin tiedon saaminen erityisesti valmisteluvaiheessa osoittautui useaan otteeseen mahdottomaksi. Poliittisesti herkkiä ja taloudellisesti merkittäviä ratkaisuja valmisteltiin viime tingassa työryhmissä, joiden esitykset vietiin suoraan hallituksen neuvotteluihin ja julkistettiin vasta päätöksenteon jälkeen. Käytäntö ei ole millään muotoa hyväksyttävä eikä julkisuuslain mukainen. Päätoimittajien yhdistys on huolissaan tilanteen mahdollisesta toistumisesta. Valmistelun avoimuus on keskeinen osa demokraattisen yhteiskunnan päätöksentekoa.

Valmiuslain pykälien 106 ja 107 ottaminen käyttöön herättää huolta siitä, että valtioneuvoston kanslian johtovastuun vahvistaminen vaikeuttaa tiedonsaantia entisestään. (Huom. tarkennus! Pykälästä 106 on tässä yhteydessä otettu käyttöön vain 1. momentti eikä sen jälkeistä osaa, joka mahdollistaisi seuraavassa mainitut kiellot.) Pykälien laaja muotoilu mahdollistaa sen, että toimivaltaisia viranomaisia ja myös kuntia rajoitettaisiin tai jopa kiellettäisiin esittämästä omia näkökantojaan kiistanalaisissa asioissa.

Jo pykälien käyttöönoton valmistelu on päätoimittajien havaintojen mukaan vähentänyt eri toimijoiden halukkuutta kommentoida valmistelussa olevia hankkeita.

Valmistelun ja päätöksenteon avoimuus on kirjattu arvoksi sekä valtionhallinnon viestintäsuositukseen että valtioneuvoston viestintästrategiaan. ”Myös keskeneräisestä voi ja pitää viestiä”, todetaan viestintästrategiassa, mutta poikkeusoloissa tämä linjaus vaikuttaa unohtuneen.

Liikkumisrajoitusten mahdollisesti tullessa voimaan Päätoimittajien yhdistys edellyttää, että toimittajien ja kuvaajien normaalit liikkumis- ja työskentelymahdollisuudet turvataan.

(Päivitetty 4. viimeinen kappale 12.3.)