Tietosuojaseloste

Tämä on Päätoimittajien yhdistys ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 08.06.2020

Rekisterinpitäjä

Päätoimittajien yhdistys ry
c/o Antti Marttinen
Kauppakartanonkatu 22 H 75
00930 Helsinki
p. +35840 5468693
[email protected]
Y-1759851-2

Yhteyshenkilö

Antti Marttinen
[email protected]
p. +35840 5468693

Rekisterin nimi

Päätoimittajien yhdistys ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yhdistyksen toimintaan liittyvä oikeutettu etu sekä rekisteröidyn suostumus. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä jäsensuhteen hoitamiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat nimi, kuva, tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite sekä yrityksen tai organisaation nimi ja osoite.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on olemassa. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvatarkistuksia tehdään säännöllisesti.

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi