Säännöt

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Yhdistyksen nimi on Päätoimittajien yhdistys-Chefredaktörernas förening ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistys on tarkoitettu vastuullisen journalismin periaatteisiin sitoutuneiden uutismedioiden, uutistoimistojen sekä ajankohtaista uutisjournalismia sisältävien aikakausmedioiden päätoimittajille ja vastaavissa tehtävissä toimiville.

Yhdistys edistää jäsentensä ja heidän edustamiensa medioiden keskinäistä yhteydenpitoa sekä jäsenten yhteydenpitoa eri alojen yhteiskunnallisiin toimijoihin ja näiden edustajiin.

Yhdistys edistää jäsentensä yleissivistystä ja ammattitaitoa, työkykyä ja toimintaedellytyksiä sekä tehtävien kannalta olennaista kokonaisosaamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia ja matkoja sekä jakaa stipendejä. Yhdistys puolustaa sananvapautta ja yhteiskunnan avoimuutta, antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys on puolueeton.

YHDISTYKSEN JÄSENET

3 § Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi yhdistyksen tarkoitusta noudattavien valtakunnallisten tai alueellisten medioiden päätoimittajan, toimituspäällikön, pääkirjoitustoimittajan tai muutoin toimitukselliseen johtoon kuuluvan journalistin. Jäseneksi hyväksyminen tapahtuu hallituksessa yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei synny, hallituksen jäsenet voivat tehdä asiasta esityksen yhdistyksen kokoukselle.

Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous voi valita kunniajäsenen. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

4 § Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu maksamaan vuosikokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut sekä noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

5 § Hallitus valvoo, että yhdistyksen jäseninä olevat henkilöt hoitavat tehtäviä, jotka vastaavat sääntöjen 3. §:n mukaisia vaatimuksia.

Eläkkeelle siirtyvä voi jatkaa jäsenyyttään hallitukselle tekemällään omalla ilmoituksella. Näitä jäseniä kutsutaan seniorijäseniksi.

Jäsenyyteen oikeuttavasta tehtävästä eroavan henkilön on erottava yhdistyksestä. Hän voi anomuksesta hallituksen päätöksellä säilyttää jäsenyytensä, mikäli hallitus on yksimielinen.

Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta ja hänen jäsenmaksunsa määrä on puolet jäsenen jäsenmaksusta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin säännöissä määriteltyä tarkoitusta tai joka on esiintynyt yhdistystä tai ammattikuntaa loukkaavalla tavalla. Erottamispäätös on viipymättä saatettava asianomaisen tiedoksi. Erotetulla on oikeus vedota päätöksestä kirjallisesti seuraavaan kokoukseen jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Jäsen, joka kahden vuoden ajan on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.

TOIMIHENKILÖT JA ELIMET

6§ Yhdistyksen vuosikokous valitsee äänivaltaisista jäsenistä vuodeksi kerrallaan yhdistyksen hallituksen. Se johtaa yhdistyksen toimintaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, pääsihteerin ja kuusi jäsentä sekä päättää muiden mahdollisten toimihenkilöiden valitsemisesta. Pääsihteeriksi voidaan valita myös yhdistyksen seniorijäsen, joka on tällöin äänivaltainen hallituksen jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Pääsihteeri huolehtii sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävistä. Ne myös voidaan jakaa kahdelle eri henkilölle, jolloin rahastonhoitajan on oltava hallituksen jäsen.

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä hallituksen toimeksiannon mukaan, johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista. Pääsihteeri vastaa yhdistyksen hallinnon ja talouden hoidosta.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä tämän tehtäviä hoitaa ensimmäinen varapuheenjohtaja sekä tämänkin ollessa estyneenä toinen varapuheenjohtaja. Yhdistyksen pääsihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon ja jäsenluettelon sekä laatii vuosikertomuksen. Hallitus voi päättää kirjanpidon, yhdistyksen varojen hoidon ja muiden vastaavien palvelujen tilaamisesta ulkopuoliselta palveluntarjoalta.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja, joku näistä yhdessä pääsihteerin tai sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, juoksevissa asioissa sihteeri yksin. Jos hallituksen jäsen eroaa tai muuten tulee pysyvästi estyneeksi toimintavuoden aikana, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen ensimmäisessä eroamisen jälkeen pidettävässä kokouksessa.

7 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen neljän jäsenen ollessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 § Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta, joka lähetetään jäsenille kirjallisesti vähintään 7 vuorokautta ennen ja vuosikokouskutsu 14 vuorokautta ennen kokousta.

Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, jos vähintään 1/10 äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii esittämänsä asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta sääntöjen muutoksia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

Vaalit toimitetaan avoimesti, ellei joku kokouksessa läsnä oleva yhdistyksen jäsen vaadi vaaleja toimitettavaksi suljetuin lipuin.

Vuosikokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetuista asioista on jäsenen tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä.

VUOSIKOKOUS

9 § Vuosikokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna maaliskuun viimeiseen päivään mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokouksen toimihenkilöt,

käsitellään vuosi- ja tilikertomukset sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto,

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,

päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta, josta hallitus on tehnyt esityksen,

päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista sekä vahvistetaan talousarvio,

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,

käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.

YHDISTYKSEN TALOUS

10 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Tulot on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.

SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA TOIMINNAN LOPETTAMINEN

12 § Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen muutosta koskeva ehdotus on pantava pöydälle aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävään kokoukseen. Muutoksen hyväksymiseen tällöin tarvitaan 2/3 äänten enemmistö.

13 § Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille ainoastaan vuosikokouksessa, ja jos se siellä hyväksytään, on ehdotus otettava uudelleen esille aikaisintaan kaksi viikkoa edellisen kokouksen jälkeen koolle kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa. Ehdotuksen katsotaan tulleen hyväksytyksi, jos 3/4 läsnä olevista sitä tässä kokouksessa kannattaa.

Jos yhdistys päättää purkautua tai sen toiminta muusta syystä loppuu, sen omaisuus siirtyy Uutismedian Liitolle käytettäväksi journalistien koulutukseen.

14 § Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Hyväksytty PTY:n vuosikokouksessa 25.3.2022 ja vahvistettu yleisessä kokouksessa 23.11.2022.