Säännöt

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Yhdistyksen nimi on Päätoimittajien yhdistys-Chefredaktörernas förening ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on olla päivälehtien, päivittäistä uutismateriaalia välittävien sähköisten viestimien ja ajankohtaista uutisjournalismia sisältävien aikakauslehtien sekä uutis- ja kuvatoimistojen päätoimittajien sekä heidän varamiestensä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä ja heidän edustamiensa viestimien yhteydenpitoa valtiovallan, talous- ja kulttuurielämän sekä ulkovaltojen Suomessa toimiviin edustajiin, lisätä jäsenten yleis- ja ammattitietoa sekä edistää jäsenten toimintaedellytyksiä tehtävässään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia sekä antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ajaa muillakin samanlaisilla tavoilla jäsenkuntansa etuja. Yhdistys on puolueeton.

YHDISTYKSEN JÄSENET

3 § Yhdistyksen jäseniksi voi johtokunta hyväksyä yhdistyksen tarkoitusta noudattavan sanomalehden, sähköisen viestimen, aikakauslehden tai uutis- tai kuvatoimiston päätoimittajan, päätoimittajan varamiehen, pääkirjoitustoimittajan ja toimituspäällikön sekä heihin rinnastettavan journalistin. Jäseneksi hyväksyminen tapahtuu johtokunnassa yksimielisesti. Muussa tapauksessa asian ratkaisee johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous voi valita kunniajäsenen. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

4 § Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu maksamaan vuosikokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut sekä noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

5 § Johtokunta valvoo, että yhdistyksen jäseninä olevat henkilöt hoitavat tehtäviä, jotka vastaavat sääntöjen 3. §:n mukaisia vaatimuksia.

Eläkkeelle siirtyvä voi jatkaa jäsenyyttään johtokunnalle tekemällään omalla ilmoituksella. Näitä jäseniä kutsutaan seniorijäseniksi.

Jäsenyyteen oikeuttavasta tehtävästä eroavan henkilön on erottava yhdistyksestä. Hän voi anomuksesta johtokunnan päätöksellä säilyttää jäsenyytensä, mikäli johtokunta on yksimielinen.

Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta ja hänen jäsenmaksunsa määrä on puolet jäsenen jäsenmaksusta.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin säännöissä määriteltyä tarkoitusta tai joka on esiintynyt yhdistystä tai ammattikuntaa loukkaavalla tavalla. Erottamispäätös on viipymättä saatettava asianomaisen tiedoksi. Erotetulla on oikeus vedota päätöksestä kirjallisesti seuraavaan kokoukseen jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Jäsen, joka kahden vuoden ajan on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, katsotaan johtokunnan päätöksellä eronneeksi.

TOIMIHENKILÖT JA ELIMET

6 § Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan äänivaltaisista jäsenistä valittava johtokunta. Se johtaa yhdistyksen toimintaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan, pääsihteerin ja kuusi jäsentä sekä päättää muiden mahdollisten toimihenkilöiden valitsemisesta. Johtokunta valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Pääsihteeri huolehtii sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävistä. Ne myös voidaan jakaa kahdelle eri henkilölle, jolloin rahastonhoitajan on oltava johtokunnan jäsen. Sihteeri voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannon mukaan, johtaa asioiden käsittelyä johtokunnan kokouksissa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista. Pääsihteeri vastaa yhdistyksen hallinnon ja talouden hoidosta.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä tämän tehtäviä hoitaa ensimmäinen varapuheenjohtaja sekä tämänkin ollessa estyneenä toinen varapuheenjohtaja. Yhdistyksen pääsihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon ja jäsenluettelon sekä laatii vuosikertomuksen. Hän hoitaa kassa- ja tiliasiat kirjanpitoineen, perii liittymis- ja jäsenmaksut sekä laatii tilikertomuksen. Tehtävät voidaan jakaa myös erillisinä sihteerille ja rahastonhoitajalle.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja, joku näistä yhdessä pääsihteerin tai sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, juoksevissa asioissa pääsihteeri /sihteeri yksin. Jos johtokunnan jäsen eroaa tai muuten tulee pysyvästi estyneeksi toimintavuoden aikana, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen ensimmäisessä eroamisen jälkeen pidettävässä kokouksessa.

7 § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen neljän jäsenen ollessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 § Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta, joka lähetetään jäsenille kirjallisesti vähintään 7 vuorokautta ennen ja vuosikokouskutsu 14 vuorokautta ennen kokousta.

Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, jos vähintään 1/10 äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii esittämänsä asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa vaatimuksen jättämisestä johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta sääntöjen muutoksia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

Vaalit toimitetaan avoimesti, ellei joku kokouksessa läsnä oleva yhdistyksen jäsen vaadi vaaleja toimitettavaksi suljetuin lipuin, jolloin vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vuosikokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetuista asioista on jäsenen tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä.

VUOSIKOKOUS

9 § Vuosikokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna maaliskuun viimeiseen päivään mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokouksen toimihenkilöt,

käsitellään vuosi- ja tilikertomukset sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto,

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,

päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta, josta johtokunta on tehnyt esityksen,

päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista sekä vahvistetaan talousarvio,

valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,

käsitellään muut esityslistalle merkityt asiat.

YHDISTYKSEN TALOUS

10 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Tulot on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.

SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA TOIMINNAN LOPETTAMINEN

12 § Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen muutosta koskeva ehdotus on pantava pöydälle aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävään kokoukseen. Muutoksen hyväksymiseen tällöin tarvitaan 2/3 äänten enemmistö.

13 § Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille ainoastaan vuosikokouksessa, ja jos se siellä hyväksytään, on ehdotus otettava uudelleen esille aikaisintaan kaksi viikkoa edellisen kokouksen jälkeen koolle kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa. Ehdotuksen katsotaan tulleen hyväksytyksi, jos 3/4 läsnä olevista sitä tässä kokouksessa kannattaa.

Jos yhdistys päättää purkautua tai sen toiminta muusta syystä loppuu, sen omaisuus siirtyy Sanomalehtien Liitolle käytettäväksi lehtimiesten koulutukseen.

14 § Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.