Uutiset

22. maaliskuuta, 2023

Jouni Kemppainen valittiin PTY:n puheenjohtajaksi

Päätoimittajien yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 22.3.2023. Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Jouni Kemppainen (kuva: Jaana Kankaanpää)

Hallitukseen valittiin lisäksi Antti Kokkonen Lapin Kansasta, Jussi Kärki Talouselämästä, Johanna Lahti Ilta-Sanomista, Antti Marttinen (pääsihteeri), Inkeri Pasanen Keskisuomalaisesta, Riikka Räisänen Ylestä sekä Erja Yläjärvi Hufvudstadsbladetista. Senioritoiminnan vetäjänä jatkaa Hannu Virtanen.

Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin korottaa 90 euroon aktiiveilta ja 45 euroon seniorijäseniltä. Saat lähiaikoina jäsenmaksulaskun ilmoittamaasi osoitteeseen.

Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että yhdistys pyrkii järjestämään sekä etätilaisuuksia että perinteisiä kokoontumisia. Perinteiset lähitilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden aitoon keskusteluun kulloistenkin isäntien tai vieraiden sekä omien kollegoiden kanssa. Etätilaisuudet taas sopivat hyvin nopeaan tiedonjakoon ajasta ja paikasta riippumatta sekä ajankohtaisiin uutistapahtumiin liittyviin pikatapaamisiin.

Tilaisuuksia pyritään järjestämään sekä poliittisten ja taloudellisten vaikuttajien että myös muun muassa kulttuurin, tieteen ja oikeuslaitoksen edustajien kanssa. Eduskuntavaalien jälkeen aloittava uusi maan hallitus on alkuvaiheessa luonnollisesti erityisen huomion kohteena. Kaikista tilaisuuksista kerätään palautetta ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta.

Yhdistys tukee apurahoilla jäsentensä sivistystä sekä opillista ja ammatillista kehitystä. Yhtenä muotona jatketaan kansainvälisten medioiden digitilauksia, joilla halutaan edistää sekä jäsenten kielitaitoa että kansainvälisten näkemysten tuntemusta.

Yhdistys tukee ja edistää omalta osaltaan media-alaan ja journalismiin kohdistuvia tutkimusprojekteja. Se ottaa kantaa journalistisiin kysymyksiin sekä antaa lausuntoja media-alaan ja sananvapauteen liittyvistä lainsäädäntöhankkeista.

Antti Marttinen

25. helmikuuta, 2023

PTY:n lausunto mediatuesta: riippumaton mediatukilautakunta tarvitaan

Laadukas journalismi on juomaveden kaltainen julkishyödyke, johon kansalaisilla on oikeus ja jota valtioiden kannattaa tukea. Tutkimukset ovat osoittaneet, että laatujournalismilla on iso merkitys demokratian toimivuuden kannalta niin valtakunnallisesti kuin paikallistasollakin. Tämän vuoksi pysyvä journalismin tuki olisi yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja perusteltua.

Näin todetaan Päätoimittajien yhdistyksen lausunnossa valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustukseksi tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023.

Nykyinen turvallisuuspoliittinen tilanne korostaa entisestään kattavan, monipuolisen ja luotettavan tiedonvälityksen merkitystä. Kyse on tiedon huoltovarmuudesta, kuten harkinnanvaraisen mediatuen perusteluissa sanotaan.

Journalismin ansaintamallit ovat voimakkaasti muuttumassa, kun kansainväliset alustayhtiöt ottavat alati kasvavan siivun digitalisoituvasta mainonnasta ja hankaloittavat sisältömyyntitulojen kasvattamista jakamalla journalismia ilmaiseksi kuluttajille. Suomen tulisi muiden pohjoismaiden tavoin tukea journalismia pysyvällä ja valikoimattomalla tavalla. Yksinkertaisin keino tähän olisi sanomalehtitilausten arvonlisäveron alentaminen.

Postilain muutosten (HE 58/2022 vp) hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto valmistelee lain mediatuesta, jolla pyritään turvaamaan paikallislehtien asema merkittävinä tiedonvälittäjinä (EV 246/2022 vp). Pikavauhtia valmisteltu asetus tuesta on kannatettava. Hallituksen esittämällä aikataululla on perusteltua, että tuki jaetaan samoilla perusteilla kuin valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen eli niin sanottua median koronatukea jaettiin vuonna 2020 (679/2020).

Pitkällä aikavälillä journalismin tuki tulisi saada kohdistettua suoremmin laatujournalismin tuottamiseen sen sijasta, että tuetaan mediayhtiöitä. Hyvä journalismin tukijärjestelmä pitää sisällään valikoimattoman tuen lisäksi harkinnanvaraisen tuen. Harkinnanvarainen tukielementti tukilautakuntineen ei ole kummajainen, vaan yleinen käytäntö monissa Euroopan maissa. Harkinnanvaraisen tuen myöntämiseen tarvitaan poliittisesti ja taloudellisesti täysin riippumaton, journalismin asiantuntijoista koostuva toimielin. Ilman itsenäistä ja täysin riippumatonta mediatukilautakuntaa harkinnanvaraisen tuen jakaminen on mahdotonta.

Mediataloissa on jouduttu säästämään ja journalistien määrä on vähentynyt tuntuvasti viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Säästöt ovat kohdistuneet maakuntamedioissa erityisen voimakkaasti aluetoimituksiin, koska ilmestymispaikkakunnan tekijäresurssia ei ole voitu vaarantaa säästöjen keskelläkään. Siksi on erityisen perusteltua suunnata tukea alueelliselle ja paikalliselle journalismille, jotta estetään uutiserämaiden syntyminen.

Asetusluonnoksessa hahmotellun valtionavustuksen hakuprosessin tulee olla hallinnollisesti mahdollisimman kevyt. Koronatuen jakamisen malli täytti vain vaivoin tämän kriteerin ja hakumenettelyn edelleen keventäminen olisi toivottavaa.

Helsingissä 25.2.2023

Päätoimittajien yhdistys

8. helmikuuta, 2023

Päätoimittajayhdistysten mediapaneeli: mikä suunta ensi vaalikaudella?

Päätoimittajayhdistykset (PTY, APY ja PPY) järjestivät 7. helmikuuta mediapaneelin seuraavan eduskuntakauden mediaa koskevista kysymyksistä.

Mukana päätoimittaja Jussi Kärjen juontamassa paneelissa olivat kuuden suurimman eduskuntapuolueen edustajat:

  • liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd)
  • eduskuntaryhmän 2. varapj. Lulu Ranne (per)
  • kansanedustaja, puoluevalt. puheenjohtaja Heikki Autto (kok)
  • varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi (kesk)
  • eduskuntaryhmän 2. varapj Jenni Pitko (vihr)
  • eduskuntaryhmän 1. varapj Pia Lohikoski (vas)

Paneelissa käsiteltiin toimia, joilla voidaan turvata seuraavalla hallituskaudella moniäänisen ja vahvan suomalaisen median toimintaedellytykset. Esille nousivat mm. sananvapauden ongelmat, arvonlisäverokysymykset, jakelutuen kestoa ja Postin muuta toimintaa koskevat haasteet sekä yksityisen ja julkisen tiedonvälityksen tehtävät ja tasapaino.

Keskustelun sisältöön voi perehtyä tässä:

6. helmikuuta, 2023

Suuri Journalistipalkinto 2022; ehdokkaat julkistettu

Kuka voittaa Suuren Journalistipalkinnon 2022? Ehdokkaat on nimetty, voittajien valinta 8. maaliskuuta.

Lue lisää...

2. helmikuuta, 2023

Opintomatka pohjoiseen

Päätoimittajien yhdistys vieraili opintomatkalla mm. Saamelaiskäräjillä sekä Barents Observerissa.

Lue lisää...