PTY:n lausunto Journalistin ohjeiden päivittämisestä

21. helmikuuta, 2024

Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto nauttivat päätoimittajien keskuudessa suurta arvostusta. Myös työryhmän esitys Journalistin ohjeiden päivittämisestä on tervetullut. Se selkiinnyttää ohjeita ja tuo ne terminologisesti nykypäivään. Eräitä ongelmia esitykseen kuitenkin sisältyy. Julkaisupäätöksistä vastaavien päätoimittajien on voitava tulkita Journalistin ohjeita tekstin perusteella mahdollisimman selkeästi, ilman turhaa tulkinnanvaraisuutta, joka pahimmillaan lisää ammattikunnassa epävarmuutta.

Päätoimittajien yhdistys pitää Journalistin ohjeiden ensimmäistä kohtaa JO 1 (Uusi muotoilu: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea yleisölleen. Yleisöllä on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu) keskeisenä ja kaikkia muita ohjeiden kohtia ohjaavana. Alla olevissa ohjekohdissa yleinen pyrkimys varovaisuuden korostamiseen on paitsi tulkinnanvarainen myös haitallinen JO1:n eli yleisön tiedonsaantioikeuden kannalta. Se saattaa rajoittaa sananvapautta.

JO 15:n muotoilu (Otsikolle, ingressille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydettävä sisällöstä kate, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia) on epäonnistunut viimeisen lauseen osalta. Tämä määrittely on liian epämääräinen ja tulkinnanvarainen. Nykyinen säännöstö on tätä muotoilua parempi ja täysin riittävä. Mediassa pitää voida tehdä luovia ja jopa nokkelia sekä monimerkityksellisiä otsikoita ja vastaavia nostoja, jotka houkuttavat yleisöä sisällön pariin.

Ehdotettu JO 18 (Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelu voidaan julkaista useissa medioissa. Erityistä huolellisuutta on noudatettava, kun haastateltava ei tunne median toimintatapoja tai on selvästi haavoittuvassa asemassa) on loppuosaltaan ongelmallinen. Toimituksilta ei voi edellyttää aina arviota siitä, kuinka hyvin haastateltava tuntee median toimintatapoja.

JO 23:een (Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta, terveydentilaa, parisuhteita tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei myöskään saa tuoda esiin asiattomasti tai halventavasti) tehty lisäys asiattomasti on yhtä lailla liian paljon tulkinnanvaraa sisältävä ja tarpeeton. Halventavan ilmaisun kielto on riittävä ja perusteltu.

JO 27:ssa (Sairaus- tai kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta. Jos yleisöltä pyydetään tietoja tai materiaalia onnettomuus- tai rikospaikalta, yleisöä on ohjeistettava toimimaan hienotunteisesti ja turvallisuutta vaarantamatta) on tarpeeton kehotus ohjeistaa yleisöä. Se ei kuulu Journalistin ohjeisiin.

Työryhmä ehdottaa uutta pykälää JO 28 (Uutisoinnissa on noudatettava varovaisuutta, jotta kenenkään henkeä ja terveyttä ei tarpeettomasti vaaranneta). Työryhmän ilmeisenä tarkoituksena on ollut ensi sijassa suojella ulkomaiden kriisi- tai sota-alueiden ihmisiä. Pykälän muut mahdolliset tulkinnat jäävät epämääräisiksi ja voivat käytännössä rajoittaa uutisointia laajastikin. Tässä asiassa nykyinen sääntely on täysin riittävää.

Ehdotettu JO 30: (Kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä, epäillyn tai syytetyn nimen, kuvan tai muiden tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on oltava varovainen). Varovaisuuden käsite on tässä yhteydessä epämääräinen. Alan käytäntöjen mukainen ja riittävän selkeä ilmaisu olisi ”…tietojen käytössä on noudatettava huolellista harkintaa.”

Työryhmä on tehnyt ehdotuksen myös Journalistin ohjeita täydentävän, yleisön tuottamaa sisältöä koskevan liitteen uudistamiseksi.

Päätoimittajien yhdistyksen mielestä median vastuuta ei voi ulottaa median käyttämissä verkkoalustoissa, kuten sosiaalisessa mediassa julkaistuihin yleisön tuottamiin sisältöihin. Sosiaalisen median alustojen kuuluu itse kantaa vastuu julkaisemastaan sisällöstä. Journalistin ohjeiden on kestettävä aikaa ja nyt emme tiedä, millaisia sosiaalisen median alustat ovat tulevaisuudessa ja mahdollistavatko ne edes ulkopuolista moderointia.

PTY:n hallitus 21.2.2024